Daň z příjmu z prodeje nemovité věci

Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti v minulém roce?

Prodej nemovitosti představuje příjem a podléhá tedy dani z příjmů. Existuje ale řada případů, kdy je prodávající od daně osvobozen.

V jakých případech se daň neplatí a kdy se tomu naopak nevyhnete?
Každý finanční příjem by měl vstoupit do vašeho daňového přiznání k dani z příjmu za minulý rok, a měl by tedy podléhat dani z příjmu. Podmínky, za jakých jste povinni z takového příjmu zaplatit daň z příjmu a kdy jste od daně osvobozeni, jsou popsány v §4 a v § 10 Zákona o dani z příjmu. U prodeje nemovitosti je tak možné najít mnoho případů, kdy bude váš příjem od daně z příjmu osvobozen.

5leté vlastnictví nebo 2leté bydliště
Daň nemusíte platit (tedy jste osvobozeni), pokud nemovitost vlastníte alespoň 5 let, resp. přesáhne-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let. Pokud jste měli v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tak se tato lhůta (časový test) zkracuje na 2 roky. V obou případech však pro podnikatele platí, že nemovitost po celou dobu trvání příslušné lhůty (tedy 2 nebo 5 let) nesmí být zahrnuta v obchodním majetku.

Pojem bydliště je definován § 2 odst. 4 ZDP. Bydlištěm poplatníka na území ČR se rozumí místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Bližší definici stálého bytu potom doplňuje pokyn GFŘ D-6. 

Jak je to s družstevním bytem?
V případě převodu členských práv družstva, nepodléhá takto nabytý příjem dani z příjmu fyzických osob stejně, jako u bytu v osobním vlastnictví v případě, že doba mezi nabytím členských práv a jejich převodem přesahuje dobu pěti let.

Uspokojení bytové potřeby
Ještě v jednom případě však nebudete daň z příjmu platit. A to, pokud podle §4 ods. 1 písm. u) zákona o dani z příjmu do jednoho roku od přijetí peněz z prodeje použijete tuto částku na uspokojení svých bytových potřeb, nebo pokud jste odpovídající částku vynaložili na řešení bytových potřeb v roce předcházejícím. Přijetí peněz je však potřeba oznámit vašemu finančnímu úřadu.

5 případů, kdy je prodávají osvobozen od daně z příjmu při prodeji nemovitosti:
Využití získaných peněz pro uspokojení vlastní bytové potřeby.
Minimálně 2leté bydliště v prodávané nemovitosti (bydliště nemusí být totožné s trvalým bydlištěm).
Vlastnictví nemovitosti minimálně 5 let.
Dědictví - časový test splnil zůstavitel.
Převod členských práv k družstevnímu bytu (opět 5letý časový test).

 

Zdroj: 07.02.2018 | Redakce, Finance.cz