Daň z nabytí nemovitých věcí

Kdo je plátcem daně z nabytí nemovitosti a kolik na dani zaplatíte?

Od ledna 2014 vstoupilo v platnost zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, které nově pojmenovává a řeší daň z převodu nemovitostí.

Poplatník daně
Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nově od 1.11.2016 nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Předmět daně
Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:
- pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,
- právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo
- spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené výše.

Základ daně
Základem daně z nabytí nemovitých věcí je nabývací hodnota, snížená o uznatelný výdaj. 
Nabývací hodnotou je sjednaná cena, srovnávací daňová hodnota, zjištěná cena, nebo zvláštní cena. Nabývací hodnota se stanoví ke dni, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí. Uznatelným výdajem je odměna a náklady prokazatelně zaplacené poplatníkem znalci za znalecký posudek určující zjištěnou cenu, je-li tento posudek vyžadovanou přílohou daňového přiznání.

Sazba a výpočet daně
Sazba daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 %.
Daň z nabytí nemovitých věcí se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a sazby daně.

Daňové přiznání
Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí je poplatník povinen podat nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl v katastru nemovitostí proveden vklad. 

užitečný odkaz, daňové formuláře ke stažení: 
www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nabyti-nemovitych-veci

 

zdroj: www.finance.cz